ตารางการฝึกประสบการณ์ภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระดับ อวท.2 ปี สัตวบาล เข้าปี 46

ภาคเรียน 2/2546 โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ อ. ราชาวดี
ภาคเรียน 1/2547 โครงการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ผศ. นคร
ภาคเรียน 2/2547 โครงการผลิตภัณฑ์เนื้อ อ. สุรพงษ์

ระดับ วทบ.4 ปี เกษตรศาสตร์ เข้าปี 46

ภาคเรียน 2/2546 โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ อ. ราชาวดี
ภาคเรียน 1/2547 โครงการเรือนเพาะชำ ผศ. คำทอง
ภาคเรียน 2/2547 โครงการปลูกผัก ผศ. วิภาวรรณ

ระดับ วทบ. 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าปี 46

ภาคเรียน 2/2546 โครงการถนอมอาหาร อ. วรรณิภา
ภาคเรียน 1/2547 โครงการขนมอบ อ. วัฒนี
ภาคเรียน 2/2547 โครงการจุลินทรีย์วิทยาและอาหารหมัก อ. ธัญนันท์
ภาคเรียน 1/2548 โครงการแปรรูปอาหาร อ. ทรงฤทธิ์
ภาคเรียน 2/2548 โครงการวิเคราะห์อาหาร อ. สุภณิดา

ระดับ วทบ.2 ปี สัตวบาล เข้าปี 46

ภาคเรียน 2/2546 โครงการเลี้ยงไก่ไข่ อ. จักรนทร์
ภาคเรียน 1/2547 โครงการผลิตภัณฑ์เนื้อ อ. สุรพงษ์

ระดับ วทบ.4 ปี เกษตรศาสตร์ เข้าปี 45

ภาคเรียน 1/2545 โครงการเรือนเพาะชำ ผศ. คำทอง
ภาคเรียน 2/2545 โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ อ. ราชาวดี
ภาคเรียน 1/2546 โครงการปลูกผัก ผศ. วิภาวรรณ
สายพืช ภาคเรียน 1/2547 โครงการเพาะเห็ด ผศ.ประสาน
สายพืช ภาคเรียน 2/2547 โครงการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ผศ. คำทอง
สายสัตว์ ภาคเรียน 1/2547 โครงการเลี้ยงไก่ไข่ อ. จักรินทร์
สายสัตว์ ภาคเรียน 2/2547 โครงการผลิตภัณฑ์เนื้อ อ. สุรพงษ์

ระดับ วทบ. 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าปี 45 หมู่ 1

ภาคเรียน 2/2545 โครงการแปรรูปอาหาร อ. ทรงฤทธิ์
ภาคเรียน 1/2546 โครงการถนอมอาหาร อ. วรรณิภา
ภาคเรียน 2/2546 โครงการขนมอบ อ.วัฒนี
ภาคเรียน 1/2547 โครงการจุลินทรีย์และอาหารหมัก อ.ธัญนันท์
ภาคเรียน 2/2547 โครงการวิเคราะห์อาหาร อ.สุภณิดา

ระดับ วทบ.4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าปี 45 หมู่ 2

ภาคเรียน 2/2545 โครงการถนอมอาหาร อ. วรรณิภา
ภาคเรียน 1/2546 โครงการขนมอบ อ.วัฒนี
ภาคเรียน 2/2546 โครงการจุลินทรีย์และอาหารหมัก อ.ธัญนันท์
ภาคเรียน 1/2547 โครงการวิเคราะห์อาหาร อ.สุภณิดา
ภาคเรียน 2/2547 โครงการแปรรูปอาหาร อ. ทรงฤทธิ์