ฐานข้อมูลนักวิจัย หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร


img

  อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน (Dr.Komgrit Saengngogn)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


img

  ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง ( Asst.Prof. Songpoltanarit Maruelsarajtinpleang )
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.การจัดการโรงงาน
    2.เทคโนโลยีธัญชาติเทคโนโลยีธัญชาติ

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องปฏิบัติการอาหารกระป๋อง


img

  รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ ( Assoc.Prof.Dr. Srinoy Schumkam)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.การผลิตสุกร
  ห้องปฏิบัติการ
    1.โรงเรือนไก่ไข่


img

  อ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม (Dr. Annapa Suklim)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.การแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน (Non thermal proussing ) เช่นการใช้ความดันสูง การฉายรังสี
    2.การวิเคราะห์อาหาร

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องปฏิบัตการกลาง
    2.ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร


img

  อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร (Dr. Supanida Pattorn)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.เคมีอาหาร
    2.เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม

  ห้องปฏิบัติการ
    1. ห้องปฏิบัติการแปรรูปและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม