ฐานข้อมูลนักวิจัย หลักสูตรเกษตรศาสตร์

img

  ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช ( Asst.Prof. Kannika Umpuch ; Ph. D. )
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.พืชพลังงาน
    2.พืชอาหารสัตว์
    3.การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

  ห้องปฏิบัติการ
    1.โรงเรือนทดลองพืชอาหารสัตว์เขตร้อน


img

  ผศ.สุรพงษ์ ธรรมขันธ์
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.การแปรรูปเนื้อสัตว์
    2.การจัดการของเสียทางสัตว์

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องปฏิบัตการแปรรูปเนื้อสัตว์


img

  ผศ.คำทอง มหวงศ์วิริยะ
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
    2.ไม้ดอกไม่ประดับ

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องปฏิบัตการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


img

  อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี( Rachawadee Yodseranee ; Ph. D.)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.การผลิตสัตว์ปีก
    2.โภชนศารตร์สัตว์
    3.สรีรวิทยาทางสัตว์

  ห้องปฏิบัติการ
    1.โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ
    2.ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์


img

  รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ ( Assoc.Prof. Srinoy Schumkam ; Ph. D.)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.การผลิตสุกร

  ห้องปฏิบัติการ
    1.โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่


img

  อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน ( Komgrit Saengngogn ; Ph. D. )
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องปฏิบัตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


img

  อ.ดร.ณัฐพงษ์ จันจุฬา( Nattapong Chanchula ; Ph. D.)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.ไม้ดอกไม้ประดับ
    2.การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
    3.เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

  ห้องปฏิบัติการ
    1.โรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับ


img

  อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน( Phissanu Kaewtaphan ; Ph. D.)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.สรีรวิทยาของพืช
    2.เมล็ดพันธุ์พืช
    3.เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช