ฐานข้อมูลนักวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

img

  ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล (Asst.Prof. Wannipa Panichkornkul)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.อาหารและโภชนาการ
    2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
    3.การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
    2.ห้องประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส


img

  ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ (Asst.Prof. Nunpaphat Tongcom)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.จุลชีววิทยาทางอาหาร
    2.ระบบประกันคุณภาพอาหาร
    3.เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
    4.เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

  ห้องปฏิบัติการ
    1.จุลชีววิทยาทางอาหาร


img

  ผศ.วัฒนี บุญวิทยา (Asst.Prof. Wattane Boonwittaya)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.เทคโนโลยีขนมอบ
    2.เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
    3.กฎหมายอาหาร

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องปฏิบัติการขนมอบ


img

  อ.หรรษา เวียงวะลัย (Ms. Hunsa Wingwalai)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.แปรรูปอาหาร
    2.เทคโนโลยีธัญชาติ เทคโนโลยีอาหารหมัก เทคโนโลยีผลิคภัณฑ์ประมง

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องปฏิบัติการอาหารหมัก
    2.ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร


img

  อ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ (Ms. Pasuree Rittilekt)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.Dry Technology
    2.Freezing Technology
    3.Postharvest Technology

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร


img

  ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง ( Asst.Prof. Songpoltanarit Maruelsarajtinpleang )
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.การจัดการโรงงาน
    2.เทคโนโลยีธัญชาติ

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องปฏิบัติการอาหารกระป๋อง


img

  อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร (Dr. Supanida Pattorn)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.เคมีอาหาร
    2.เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องปฏิบัติการแปรรูปและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม


img

  อ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม (Dr. Annapa Suklim)
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
    1.การแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน (Non thermal processing ) เช่นการใช้ความดันสูง การฉายรังสี
    2.การวิเคราะห์อาหาร

  ห้องปฏิบัติการ
    1.ห้องปฏิบัตการกลาง
    1.ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร