ฐานข้อมูลนักวิจัย หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์


img

  อ.วิเชียร พุทธศรี ( Vichian Putthasri )
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
   1. ออกแบบวางผังภูมิทัศน์ขนาดใหญ่
   2. การเขียนแบบก่อสร้างทางภูมิทัศน์
   3. การบริหารงานก่อสร้างทางภูมิทัศน์

  ห้องปฏิบัติการ
    1. -


img

  อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ ( Sirivimon Srimesap )
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
   1. ออกแบบวางผังภูมิทัศน์
   2. พรรณไม้ในงานภูมิทัศน์
   3. การประมาณราคางานภูมิทัศน์

  ห้องปฏิบัติการ
    1. -


img

  อ.ธนา กั่วพานิช ( Thana Kumphanich )
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
   1. ออกแบบวางผังภูมิทัศน์
   2. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
   3. หลักการออกแบบเพื่องานภูมิทัศน์

  ห้องปฏิบัติการ
    1. -


img

  อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
   1. ออกแบบวางผังภูมิทัศน์
   2. การตกแต่งสถานที่ด้วยพรรณไม้
   3. การนำเสนองานออกแบบทางภูมิทัศน์

  ห้องปฏิบัติการ
    1. -