บทคัดย่องานวิจัยของนักศึกษาสายสัตว์  
 

เรื่อง ผลการเสริมสมุนไพรฟ้าทรายโจรต่อสีของไข่แดงในอาหารไก่ไข่
Effect of Herbal Plant Andrographis paniculata well. Ex Nees Supplemen on Egg Yolk Colour in Laying Hen Rations

นามผู้ศึกษา นายศิวกร ขาวไม
อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ อาจารย์ราชาวดี ยอดเศรษณี 13 พฤษภาคม 2547

                การทดลองใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรในอาหารไก่ไข่ระดับที่แตกต่างกันในการเลี้ยงไก่ไข่โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design , CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม (Treatment) 4 ซ้ำ (Replication) ใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 90 วัน สัตว์ทดลองใช้ไก่เพศเมีย อายุ 147 วัน จำนวน 48 ตัว อาหารที่ใช้เลี้ยงจะผสมฟ้าทะลายโจรป่นในระดับที่แตกต่างกัน คือ สูตรแรกจะไม่เสริมฟ้าทะลายโจรป่น สูตรที่ 2 เสริมฟ้าทะลายโจรป่น 0.10% และสูตรที่ 3 เสริมฟ้าทะลายโจรป่น 0.30% ตามลำดับ ผลการทดลองปรากฏว่า ปริมาณการกินอาหารของไก่มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่ไม่ได้รับอาหารเสริมฟ้าทะลายโจรมีปริมาณการกินอาหารเฉลี่ย/ตัว/วัน สูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 109.52 กรัม และกลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมฟ้าทะลายโจร 0.30% มีปริมาณการกินอาหารได้ต่ำที่สุดคือ 78.72 กรัม น้ำหนักไข่เฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่ได้รับการเสริมฟ้าทะลายโจร 0.30% มีน้ำหนักไข่เฉลี่ยสูงที่สุดคือ 58.89 กรัม/2 สัปดาห์ สีไข่แดงของไข่เฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมฟ้าทะลายโจน 0.30% มีปริมาณสีไข่แดงของไข่ไก่เฉลี่ยสูงที่สุดคือ เบอร์ 13.34 ความหนาของเปลือกไข่ทั้งฟองมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยไก่กลุ่มที่ได้รับการเสริมฟ้าทะลายโจร 0.30% มีความหนาของเปลือกไข่สูงที่สุดคือ 0.329 มม