บทคัดย่องานวิจัยของนักศึกษาสายพืชและการเพาะเห็ด  
 

บทคัดย่อ

เรื่อง ความเหมาะสมของสารละลายธาตุอาหาร ระยะปลูก และวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโต
ของผักกาดเขียวกวางตุ้งดอกในระบบ NFT
The Suitable Nutrient Solution, Spacing and Media on the Growth of Pakchoy
(Brassica campestris var. chinensis) in NFT System

นามผู้ศึกษา นายถนอมทรัพย์ สมพิทักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ........................................................................... ......./........./.......
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พัฒนกนก) (วัน / เดือน / ปี)

ความเหมาะสมของสารละลายธาตุอาหาร ระยะปลูก และวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งดอกในระบบปลูกแบบ NFT พบว่า
การเพาะเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้งดอกหลังเพาะบนวัสดุเพาะเพอร์ไลท์:เวอร์มิคิวไลท์ อัตรา1:1โดยปริมาตร มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่าเพาะเมล็ดบนวัสดุเพาะฟองน้ำ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการม้วนฟองน้ำสำหรับเพาะเมล็ดในถ้วยปลูกแน่นเกินไป ทำให้เมล็ดขาดออกซิเจน จึงทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกต่ำกว่า
การปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งดอกในระบบ NFT ในสภาพโรงเรือนหลังคาพลาสติกด้านข้างมุ้งตาข่ายโดยใช้สารลายธาตุอาหารทางการค้า (AB) ระยะปลูก 25 เซนติเมตร และวัสดุปลูกเพอร์ไลท์: เวอร์มิคิวไลท์อัตรา1:1โดยปริมาตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุด เนื่องจากให้ความกว้างของใบ ความยาวของใบ ความสูงของต้น จำนวนใบ น้ำหนักทั้งต้น และน้ำหนักส่วนที่บริโภคมากที่สุด