งานวิชาการ

  ระบบกลไกการบริหารงานวิชาการฯ  
 

คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 
 

จำนวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2553

 
 

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2553

 
 

จำนวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2554

 
 

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

 
 

จำนวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2555

 
  จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555  
  จำนวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2556  
  จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556