ใบสมัครออนไลน์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 • รับสมัคร 1 ก.ย. 63 – 30 ม.ค. 64 http://ent.vru.ac.th
         หรือสมัครตรงได้ที่คณะ http://agri.vru.ac.th/register
 • ชำระเงินค่าสมัคร 1 ก.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 ก.พ. 64 http://ent.vru.ac.th
 • สอบสัมภาษณ์ 10 ก.พ. 64 มหาวิทยาลัย
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 17 ก.พ. 64 http://ent.vru.ac.th
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าศึกษา 22 – 23 ก.พ.64 https://www.mytcas.com
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 ก.พ. 64 http://ent.vru.ac.th
 • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1 – 10 มี.ค. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 – 10 มิ.ย 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 14 มิถุนายน 2564 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15 – 18 มิถุนายน 2564
 • รับสมัคร 8 ก.พ. – 30 มี.ค. 64 http://ent.vru.ac.th
         หรือสมัครตรงได้ที่คณะ http://agri.vru.ac.th/register
 • ชำระเงินค่าสมัคร 8 ก.พ. – 31 มี.ค. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 เม.ย. 63 http://ent.vru.ac.th
 • สอบสัมภาษณ์ 3 พ.ค. 64 มหาวิทยาลัย
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 พ.ค. 64 http://ent.vru.ac.th
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าศึกษา 10 - 11 พ.ค.64 https://www.mytcas.com
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พ.ค. 64 http://ent.vru.ac.th
 • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 – 31 พ.ค. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 – 10 มิ.ย. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 14 มิถุนายน 2564 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15 – 18 มิถุนายน 2564
 • รับสมัคร 7 – 15 พ.ค. 64 https://www.mytcas.com/
         หรือสมัครตรงได้ที่คณะ http://agri.vru.ac.th/register
 • ชำระเงินค่าสมัคร 7 – 15 พ.ค. 64 ตามที่ ทปอ.กำหนด
 • ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 พ.ค. 64 ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 https://www.mytcas.com
 • สอบสัมภาษณ์ 26 – 27 พ.ค. 64 ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 มิ.ย. 64 ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 https://www.mytcas.com
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าศึกษา 4 มิ.ย. 64 สอบสัมภาษณ์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 มิ.ย. 64 http://ent.vru.ac.th
 • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 11 – 14 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัย
 • ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 11- 14 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัย
 • รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 14 มิถุนายน 2564 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15 – 18 มิถุนายน 2564
 • รับสมัคร 7 – 15 พ.ค. 64 https://www.mytcas.com
         หรือสมัครตรงได้ที่คณะ http://agri.vru.ac.th/register
 • ชำระเงินค่าสมัคร 7 – 15 พ.ค. 64 ตามที่ ทปอ.กำหนด
 • ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 พ.ค. 64 ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 https://www.mytcas.com
 • สอบสัมภาษณ์ 26 – 27 พ.ค. 64 ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 มิ.ย. 64 ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 https://www.mytcas.com
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าศึกษา 4 มิ.ย. 64 สอบสัมภาษณ์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 มิ.ย. 64 http://ent.vru.ac.th
 • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 11 – 14 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัย
 • ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 11- 14 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัย
 • รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 14 มิถุนายน 2564 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15 – 18 มิถุนายน 2564