สืบค้น

การค้นหาสามารถสืบค้นใด้ 2 วิธี
ค้นหาอย่างง่าย, เพียงแค่ใส่คำใดๆ ที่ต้องการค้นหาเช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือ ISBN สามารถหาได้มากกว่าหนึ่งคำหลักในการค้นหา.

ค้นหาอย่างละเอียด,สามารถเจาะจงคำที่จะค้นหา ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หัวเรื่อง ISBN/ISSN ประเภทวัสดุ/มีเดีย ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สถานที่จัดเก็บ เพื่อให้ใด้ข้อมูลที่ดีที่สุด.

Help On Usage

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-529-3002 ต่อ 10
หรือ 12 โทรสาร : 02-529-3002 ต่อ 30