ประเภทของห้องสมุด

ห้องสมุดเฉพาะ

เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ที่มีเนื้อหาเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานหรือศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด ตัวอ่างเช่น ห้องสมุดคณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ห้องสมุดส่วนราชการ บริษัทสมาคมโรงงาน เช่น ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร ห้องสมุดสวนบริภัณฑ์เพื่อการศึกษา

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 02-529-3002 ต่อ 10 หรือ 12

โทรสาร : 02-529-3002 ต่อ 30

ID Line : agri.vru

เปิดบริการ

จันทร์ - ศุกร์ :
เปิด : 09.00 AM
ปิด : 15.00 PM

ประเภทหนังสือ

.

สมาชิก ห้องสมุด

สงวนสิทธิในการใช้บริการและยืมสื่อต่างๆ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

Library Information

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-529-3002 ต่อ 10
หรือ 12 โทรสาร : 02-529-3002 ต่อ 30